Erasmus+ KA101

“EURÓPA HATÁROK NÉLKÜL!” - A KERISEKKEL”
"EUROPA WITHOUT BORDERS! – WITH KERISEK.”
2018-1-HU01-KA101-046971

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL INTÉZMÉNYÜNK A KA101 – KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MUNKATÁRSAINAK MOBILITÁSA TÍPUSÚ PÁLYÁZATOT NYERT 2018-BAN.

A projekt összefoglalása

A projekt kontextusa/háttere:

A pályázó iskola, a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma. Intézményünk sajátossága, hogy fennállása óta aktívan részt vesz nemzetközi együttműködésekben, melyek célja a testvériskolai kapcsolatok fenntartása, pályázati források segítségével a szakképzésben résztvevő tanulók számára külföldi szakmai gyakorlati lehetőség, tanulmányi kirándulás biztosítása. Emellett az iskola dolgozói, pedagógusai számára külföldi szakmai továbbképzéseken, tanulmányutakon történő részvétel támogatása, valamint pályázati források segítségével nemzetközi környezetben történő szakmai projektek megvalósítása, nemzetközi szakmai versenyek lebonyolítása.

Ezen projekt konkrét célja a pályázó intézményben dolgozó három munkatárs kéthetes, külföldön szervezett kurzuson történő részvételének a biztosítása. Ezeken a kurzusokon a kollégák az angol és a német nyelv tanítása során már meglévő nyelvtanítási kompetenciáikat frissítik fel, illetve újakat szereznek, a 21. századi kihívásoknak megfelelve. Mindezt országismereti tanulmányokkal egészítik ki, illetve az angol és a német nyelvi tudásuk fejlesztésére nyílik lehetőségük célnyelvi környezetben. A projekt további célja, hogy a megszerzett ismeretek átadásra kerüljenek a pályázó intézmény dolgozói számára.

Az ismeretek átadásán túl a külföldi továbbképzési lehetőség népszerűsítése is megtörténik, mely azt a hosszútávú intézményi célt szolgálja, hogy növekedjen a külföldi képzésekre kiutazó munkatársak száma. Illetve középtávú cél, hogy a kurzuson résztvevő három kolléga fokozatosan bekapcsolódjon az iskola nemzetközi tevékenységeibe, hozzájárulva az iskolában folyó képzés minőségének fejlesztéséhez és a  folyamatos megújulásának lehetőségéhez.

A résztvevők száma három, a középfokú oktatás-képzés területén tevékenykedő munkatárs, konkrétan angolt,  informatikát, németet, testnevelést tanító tanár.

 A megvalósítás folyamatának főbb lépései a következők. Az előkészítő szakasz feladata pályázatírás, kapcsolatfelvétel a kurzusok szervezőjével, a kurzusok kihirdetése, pályáztatás, a résztvevők felkészítése, szerződéskötés a résztvevőkkel és a kurzusszervezővel, a kiutazás megszervezése. A mobilitás kivitelezése során kerül sor a kurzusokon való részvételre, a megvalósulás nyomon követésére. A beszámolási szakaszban elkészülnek a résztvevői beszámolók, a pályázat során megvalósult  események, történések folyamatosan megjelenek  az iskolai honlapon és létrejön a kurzust összefoglaló kiadvány. A beépülési és értékelési szakaszban a tapasztalatok átadása, beépülése és projekt egészének értékelése történik meg. Majd a záró szakasz időszakában kerül sor a projekt beszámolójának elkészítése, a kurzusszervező tájékoztatására a projekt lezárásáról.

Várható eredmény, hogy megtörténik -a küldő intézmény munkatársai számára- annak a megszerzett tudásnak az átadása, melyet a három pedagógus a kéthetes külföldi továbbképzése során a közismereti tantárgy tanítási területén megszerzett, valamint a kurzusok hasznosítható elemei beépülnek az intézményi dokumentációba.

 A projekt rövid távú hatása a részt vevők kompetenciáinak fejlődése,a  külföldön  megszerzett tudásuk  átadása,  hasznosítása, annak  elismerése a mindennapi munkájuk során.

Hosszú távú hatás, hogy a résztvevők bekapcsolódnak a küldő intézmény nemzetközi kapcsolatainak szélesítési törekvéseibe, tagjai lesznek nemzetközi szakmai közösségi hálózatoknak, ezzel  a küldő iskola humánerőforrásának bázisa erősödik, a nemzetközi partneri hálózata nő, nemzetközi tevékenysége erősödik.

A projekt összefoglalása angol nyelven:

The candidate school is Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Vocational Secondary School. Ever since its formation it has been speciality of our institution to actively participate in international collaborations. The purpose of these is to sustain twin-school relationships, to provide international traineeship and field-trips to our vocational students with the aid of tenders, moreover to provide our employees and teachers with opportunity to participate in international vocational refresher courses and field-trips. Also with the aid of these tenders implement vocational projects in an international environment and organize international vocational competitions.

The main purpose of this project is to provide a two weeks long course abroad for three colleagues. On these courses our colleagues would refresh their already existing English and German language teaching competencies as well as gain new ones to comply with the 21st century challenges. All this they can complete with knowledge of the hosting country as well as they can improve their English and German language skills in a native environment. Another aim of the project that the attendees can pass on their newly gained knowledge with other employees of our institution.

On top of passing on the knowledge, the project will publicise the opportunity of foreign refresher courses which serves the long term purpose of the institution to increase the number of colleagues travelling abroad for courses. It is also an intension that the participating three colleagues will join in with the schools international business, contributing to the improvement of the quality of training and opportunity of reformation of the school.

The attendees are three colleagues working on the field of secondary education, they teach English, Information technology, German and Physical education.

The main steps of implementation are: Main tasks of the preparatory phase are: preparing tender, get in contact with the organizers of the courses, advertising the courses, submitting tender, preparing the attendees, signing contract with attendees and organizers and organizing travel. During the phase of mobility colleagues will attend courses and follow up on tender. In the accounting phase attendees will write their reports, all events that happened during the tender will continuously appear on the school`s website and there will be a paper summarizing the course. During the implementation and evaluation phase, attendees will pass on their knowledge and will evaluate the whole project. In the closing phase a full report will be written and a closing notice will be served to the organizer of the course.

It is a probable outcome that the three teachers who attended the two weeks international refresher course will pass on their gained knowledge on the field of teaching of Art subject to the employees of the sender institution. Just as the useful elements of the courses will merge into the institution`s documentation.

The short term profit of the project will be that the attendees competence will develop, they can pass on and utilize their knowledge which they gained abroad and it will get recognized during their everyday work.

The long term effects of the project that the attendees will join in with the institution`s effort to widen their international connection, they will be part of the international vocational social.

Tanulási eredmények

A tanulási eredmények teljes összhangban állnak az előre eltervezettekkel.

A mobilitásban részt vevő minden kollégától azt vártuk el, hogy éljen a lehetőséggel, amely a nyelvi környezetben való angol és német nyelv tanulására és gyakorlására nyújt lehetőséget, és erősödjön a nyelv használatának bátorsága. Képes legyen kommunikálni hatékonyabban, gyakorolja az angol nyelvet a nyelvterületen és interaktív környezetben. Saját nyelvtudását fejlessze tovább. Vegyen részt olyan gyakorlati tevékenységekben, amely ösztönzi a kritikus gondolkodásra. Vizsgálja angol nyelvet kulturális szempontból. Ismerkedjen más környezetből érkező tanárokkal, létesítsen velük kapcsolatokat, az információáramlás elősegítése miatt, és segítse elő ezek jövőbeli kialakításának lehetőségeit.

A német szakos kolléga felfrissítette német nyelvtudását, bővítette a célnyelvi országról szerzett ismereteit. Továbbfejlesztette a 14 éven felüli korosztály oktatásához szükséges módszertani és didaktikai ismereteit. Aktívan részt vett a korszerű, kommunikáció központú foglalkozásokon, ahol megbeszélhette más országokból érkezett  nyelvtanár kollégáival a tapasztalatait.

Angol szakos kollégánk a kéthetes program során olyan módszertani ismeretekre tett szert, amelyek segítségével az intézményben tanított szakmai tárgyakat idegen nyelven tudja oktatni, mint például az angol szakmai nyelv. Továbbá mélyebb ismereteket szerzett a CLIL fogalmáról és az ahhoz szorosan hozzátartozó óravezetés speciális területéről. Új tanítási technikákat és autentikus tananyagokat ismert meg, amelyeket azután beépített az intézmény mindennapi gyakorlatába és adaptálta CLIL órákon és a hagyományos órákon. Mindezeket a gyakorlatban használta és az egymástól tanulás formájában továbbadta kollégáinknak. Tartotta a kapcsolatot a kurzus résztvevőivel a mindennapi tanítás során felmerülő problémák megvitatása céljából, amelyekre közös megoldást találtak, annak érdekében, hogy a CLIL módszert minél hatékonyabban tudják alkalmazni a tanulók fejlesztésében.

Informatika szakos kollégánk folyékonyabban, magabiztosabban és hatékonyabban tudja magát kifejezni angolul; javult az angol nyelvtani nyelvtudása, a szókincsben és a kiejtésben, valamint a pontosabb angol beszédben egyaránt. Elsajátított gyakorlati kommunikációs készségeket, amelyeket hasznosít az iskolában futó nemzetközi projektek alkalmával. Kiterjesztette a szükséges készségeket a mindennapi életére, a magabiztosabb kollegiális hálózati kapcsolatok használatára. Kiaknázta a tanítási óráihoz a szerzett ismereteit új angol nyelvű programok felkutatásával és a tanulókkal való megismertetésével. Megtanulta az e-Learning online.