50 órás közösségi szolgálat

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet értelmében az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítésének igazolása. 

MIT NEVEZHETÜNK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATNAK?

Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. 

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TERÜLETEI:

 • egészségügyi,
 • szociális és karitatív,
 • oktatási,
 • kulturális és közösségi,
 • környezet- és természetvédelmi,
 • katasztrófavédelmi,
 • rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen folytatható tevékenység.
FOGADÓ SZERVEZET LEHET:
 • a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében;
 • a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;
 • a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;
 • a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;
 • a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével össze-függő tevékenysége körében;
 • a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes
  • szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,
  • egészségügyi szolgáltató,
  • közoktatási intézmény,
  • felsőoktatási intézmény,
  • muzeális intézmény,
  • nyilvános könyvtár,
  • közlevéltár,
  • nyilvános magánlevéltár,
  • közművelődési intézmény;
 • a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó intézmény közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében.

FONTOSABB SZABÁLYOK:

 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet  közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezései:

107. § (2) A szakképző intézmény feladata és az igazgató felelőssége a tanuló választása alapján a közösségi szolgálat megszervezése és annak teljesítésére időkeret biztosítása. Az osztályfőnök vagy az ezzel a feladattal megbízott oktató a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(4) A közösségi szolgálat a szakképző intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(5) A tanulót fogadó szervezetnek a (3) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló oktató az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése keretében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati időt kell érteni azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(8) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát,

b) a naplóban és a törzslapon a kijelölt oktatónak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) a szakképző intézmény a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig a szakképző intézménynél marad,

d) a szakképző intézmény a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e) a szakképző intézményen kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor a szakképző intézmény és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét. 

Iskolánk már számos intézménnyel kötött együttműködési megállapodást, melyet a mellékletben található Partnerlista.pdf állomány tartalmaz. Ez a lista folyamatosan bővül. 

Amennyiben a tanuló olyan fogadó szervezetnél szeretne közösségi szolgálatot teljesíteni, akivel még nincs együttműködési megállapodásunk, az alábbi befogadó nyilatkozatot kitöltve le kell adni a kapcsolattartónak! 

Kapcsolattartó: Bánfi Edina

Dokumentumok

Befogadó nyilatkozat
Partnerlista
A közösségi szolgálat szakképző intézményi lebonyolításának szabályai