50 órás közösségi szolgálat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírása értelmében 2016. január 1. után az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítésének igazolása. 

MIT NEVEZHETÜNK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATNAK?

Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. 

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TERÜLETEI:

 • egészségügyi,
 • szociális és jótékonysági,
 • oktatási,
 • kulturális és közösségi,
 • környezet- és természetvédelemi,
 • katasztrófavédelmi,
 • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
 • az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.
FOGADÓ SZERVEZET LEHET:
 • a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében;
 • a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;
 • a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;
 • a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;
 • a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével össze-függő tevékenysége körében;
 • a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes
  • szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,
  • egészségügyi szolgáltató,
  • közoktatási intézmény,
  • felsőoktatási intézmény,
  • muzeális intézmény,
  • nyilvános könyvtár,
  • közlevéltár,
  • nyilvános magánlevéltár,
  • közművelődési intézmény;
 • a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó intézmény közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében.

FONTOSABB SZABÁLYOK:

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezései
133. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet. 

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. 

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető. 

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként:

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát

b) az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. 

Iskolánk már számos intézménnyel kötött együttműködési megállapodást, melyet a mellékletben található Partnerlista.pdf állomány tartalmaz. Ez a lista folyamatosan bővül. 

Amennyiben a tanuló olyan fogadó szervezetnél szeretne közösségi szolgálatot teljesíteni, akivel még nincs együttműködési megállapodásunk, az alábbi befogadó nyilatkozatot kitöltve le kell adni a kapcsolattartónak! 

Kapcsolattartó: Bánfi Edina

Dokumentumok

Befogadó nyilatkozat
Partnerlista
A közösségi szolgálat tagintézményi lebonyolításának szabályai